top of page

Doroczne zebranie ogólne członków Instytutu Kaszubskiego - zaproszenie


Wielce Szanowni Państwo! Członkowie Instytutu Kaszubskiego!

Bardzo serdecznie zapraszamy na kolejne doroczne zebranie ogólne członków Instytutu Kaszubskiego. Odbędzie się ono w dniu 7.04.2014 r. (piątek) o godz. 16.00 (drugi termin: 16.30) w Klubie "Mestwin" w Domu Kaszubskim (ul. Straganiarska 20-22).

Proponowany porządek zebrania przedstawia się następująco:

 1. Powitanie

 2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania

 3. Informacja o działalności Instytutu w 2016 r.:

 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 r.

 5. Informacja Komisji Rewizyjnej

 6. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami

 7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi

 8. Przedstawienie bieżącej sytuacji finansowej i organizacyjnej Instytutu oraz planu pracy na 2017 r.

 9. Głosowanie nad nadaniem godności Członka Honorowego Instytutu Kaszubskiego prof. Stanisławowi Salmonowiczowi z Torunia oraz ks. prof. Henrykowi Muszyńskiemu

 10. Sprawy bieżące

 11. Wolne wnioski

 12. Zakończenie zebrania

Ze względu na wagę poruszanych problemów prosimy o niezawodną obecność!

Zarząd Instytutu Kaszubskiego

PS

Po zebraniu ok. godz. 18.00 w Tawernie „Mestwin” odbędzie się prezentacja kolejnego tomu „Acta Cassubiana” oraz 11 tomu Biblioteki Pisarzy Kaszubskich – twórczości Jana Drzeżdżaona.

Najnowsze wydarzenia

bottom of page