top of page

Pożegnanie prof. Ewy Rogowskiej-Cybulskiej

W niedzielę 27 stycznia po długiej chorobie zmarła prof. Ewa Rogowska-Cybulska, wszechstronna badaczka języka polskiego, szczególnie słowotwórstwa i onomastyki. Badała język w aspekcie szeroko rozumianego językowego obrazu świata, w swoich analizach nierzadko sięgała do bogactwa dialektalnego polszczyzny. Opracowała dwie ważne dla nauki monografie dot. nazw roślin Kaszubskie nazwy roślin uprawnych (1998) i – rozprawa habilitacyjna 2005 – Gwarowy obraz roślin w świetle aktywności nominacyjnej ich nazw (na przykładzie gwary wsi Wagi w powiecie łomżyńskim). Tytuł profesora zwyczajnego otrzymała w roku 2014 (monografia profesorska (Słowotwórstwo na usługach reklamy. Mechanizmy tekstowe).

Szczególnie dużo prac E. Rogowskiej-Cybulskiej dotyczyło kaszubszczyzny, w tym zwłaszcza odmiany literackiej; hasła w poradniku Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny (2006) i ważki artykuł Poliwalencja kaszubszczyzny a kultura masowa (Przyczynek do roli gatunku tekstów jako argumentu w dyskusji nad statusem językowym kaszubszczyzny) w pracy zbiorowej Kaszubszczyzna w przeszłości i dziś (Warszawa 2006). We współautorstwie z mężem, Markiem Cybulskim powstało kilkanaście opracowań dot. roli słowotwórstwa w podnoszeniu statusu kaszubszczyzny, o derywatach słowotwórczych w przekładach na kaszubski, czy o języku felietonów Rómka Drzeżdżónka i Tómka Fópczi. Prace te wnoszą sporo nowych myśli i ustaleń konstytutywnych dla kształtującej się kaszubszczyzny, ale i natury ogólnojęzykoznawczej.

E. Rogowska-Cybulska miała niepospolity dar dostrzegania i problematyzowania ciekawych i ważnych zjawisk językowych, a także talent ich teoretycznego rozwiązywania i opisywania. Mobilizowała środowisko językoznawców UG do różnych działań naukowych (także jako długoletni Prezes Oddziału Gdańskiego TMJP), jej inicjatywą była cykliczna konferencja pamięci prof. Bogusława Krei, kameralne spotkania i duże konferencje okolicznościowe, po których pozostały liczne monografie. Była bardzo dobrą, sprawiedliwą, życzliwą wszystkim pracownikom i studentom osobą, na której pomoc w każdej sprawie zawsze można było liczyć. Jako osoba o niezwykle wszechstronnej wiedzy językoznawczej wielokrotnie bywała proszona – i w sprawach drobniejszych, i bardziej zawiłych – o radę czy konsultacje. Doradzała, wspierała, wiedzą dzieliła się szczodrze. Mimo choroby wciąż była aktywna i twórcza; w opracowaniu redakcyjnym znajduje się jej ostatnia książka O etymologiach nienaukowych nazw miejscowości powiatu łomżyńskiego.

Pożegnanie śp. Ewy Rogowskiej-Cybulskiej odbędzie się 29 stycznia (wtorek) o godz. 9.30 w kaplicy przy Zakładzie Medycyny Sądowej, w Gdańsku, przy ul. Dębowej 23. Msza święta za duszę zmarłej zostanie odprawiona tego samego dnia o godz. 17.00 w kościele oo. cystersów w Oliwie, przy ul. Polanki 131. Pogrzeb poprzedzony mszą św. Odbędzie się 30 stycznia o godzinie 12.00 w Przytułach, w powiecie łomżyńskim na miejscowym cmentarzu.

Najnowsze wydarzenia

bottom of page