top of page

INSTYTUT KASZUBSKI ogłasza konkurs na Nagrodę Naukową im. Gerarda Labudy

Nagroda Naukowa im. Gerarda Labudy przyznawana jest młodym uczonym za wybitne i twórcze prace w zakresie kaszubo- i pomorzoznawstwa, które prezentują wysoki poziom humanistyczny, wybitne walory poznawcze oraz interdyscyplinarność, a ponadto napisane są pięknym językiem, cechują się jasnością wywodu i są zrozumiałe dla czytelników spoza świata nauki.

Nagrodę przyznaje się za pracę naukową opublikowaną w ciągu ostatnich trzech lat lub też za cykl prac, z których ostatnia została wydana w ciągu ostatnich trzech lat (czyli w latach 2017, 2018 lub 2019). Zgłoszone mogą zostać również prace nieopublikowane (np. rozprawy doktorskie) powstałe w tych latach.

W konkursie mogą wziąć udział badacze (lub zespół badaczy), którzy w roku wydania pracy zgłoszonej do konkursu nie przekroczyli 40 lat. W przypadku prac zespołowych Nagroda jest dzielona równo pomiędzy autorów.

Zgłaszane publikacje mogą mieć charakter opracowań: teoretycznych, metodologicznych, źródłowych. Mogą to być również podręczniki akademickie oraz prace popularyzujące wiedzę o Kaszubach i Pomorzu.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać zarówno osoby indywidualne, jak i instytucje akademickie, organizacje pozarządowe, w tym towarzystwa naukowe, redakcje czasopism naukowych, muzea itp. Zgłoszenie kandydatury następuje poprzez wypełnienie formularza, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Ocenę przeprowadzi 5-osobowa Kapituła Nagrody, która będzie mogła także powołać dodatkowych recenzentów, w składzie:

Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – przewodniczący Kapituły,

Prof. dr hab. Hanna Popowska-Taborska

Prof. dr hab. Witold Molik

Prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk

Prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński – sekretarz

Termin nadsyłania prac: 15 grudnia 2019 roku.

Ogłoszenie wyników: 31 stycznia 2020 roku.

Wręczenie Nagrody nastąpi w lutym lub w marcu 2020 roku.

Prace w wersji wydrukowanej (pięć egzemplarzy) należy przesłać na adres Instytutu Kaszubskiego (ul. Straganiarska 20-22, 80–837 Gdańsk z dopiskiem: Nagroda im. Gerarda Labudy). Prace dotychczas nieopublikowane muszą oprócz wydruku zostać dostarczone także w wersji elektronicznej (PDF).

Wysokość Nagrody wynosi 25.000 zł. Kapituła ma prawo nieprzyznania Nagrody za żadną ze zgłoszonych prac. Jednocześnie ma prawo do przyznania dwóch równorzędnych nagród, dzieląc przeznaczoną na ten cel kwotę na pół.

Przewodniczący Kapituły Nagrody

Prezes Honorowy Instytutu Kaszubskiego

Prof. Józef Borzyszkowski

Najnowsze wydarzenia

bottom of page