Walne Zebranie Członków Instytutu Kaszubskiego w formie on-line - 29 czerwca 2020 r.

Członkowie Instytutu Kaszubskiego

Wielce Szanowni Państwo!

Bardzo serdecznie zapraszamy na kolejne doroczne zebranie ogólne członków Instytutu Kaszubskiego. Odbędzie się ono tym razem w formie on-line w dniu 29.06.2020 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 (drugi termin: 16.30).


Drogą mailową został przekazany Państwu link do spotkania (jeżeli ktoś nie otrzymał to prosimy o kontakt). Proponowany porządek zebrania przedstawia się następująco: 1. Powitanie 2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania 3. Informacja o działalności Instytutu w 2019 r. 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 r. 5. Informacja Komisji Rewizyjnej 6. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami 7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi 8. Przedstawienie bieżącej sytuacji finansowej i organizacyjnej Instytutu oraz planu pracy na 2020 r. 9. Głosowanie nad kandydaturami na Członka Honorowego Instytutu 10. Sprawy bieżące 11. Wolne wnioski 12. Zakończenie zebrania

Zarząd Instytutu Kaszubskiego

Najnowsze wydarzenia