top of page

Walne Zebranie Członków Instytutu Kaszubskiego w formie on-line - 29 czerwca 2020 r.

Członkowie Instytutu Kaszubskiego

Wielce Szanowni Państwo!

Bardzo serdecznie zapraszamy na kolejne doroczne zebranie ogólne członków Instytutu Kaszubskiego. Odbędzie się ono tym razem w formie on-line w dniu 29.06.2020 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 (drugi termin: 16.30).


Drogą mailową został przekazany Państwu link do spotkania (jeżeli ktoś nie otrzymał to prosimy o kontakt). Proponowany porządek zebrania przedstawia się następująco: 1. Powitanie 2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania 3. Informacja o działalności Instytutu w 2019 r. 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 r. 5. Informacja Komisji Rewizyjnej 6. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami 7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi 8. Przedstawienie bieżącej sytuacji finansowej i organizacyjnej Instytutu oraz planu pracy na 2020 r. 9. Głosowanie nad kandydaturami na Członka Honorowego Instytutu 10. Sprawy bieżące 11. Wolne wnioski 12. Zakończenie zebrania

Zarząd Instytutu Kaszubskiego

Najnowsze wydarzenia

bottom of page