top of page

Cele działania Instytutu Kaszubskiego

Zgodnie ze statutem głównym celem Instytutu jest: "w nawiązaniu do potrzeb i oczekiwań społeczności kaszubskiej oraz tradycji badań kaszuboznawczych, organizowanie prac badawczych i popularyzowanie ich efektów, wzbogacanie i rozwijanie regionalnego ruchu kaszubsko-pomorskiego, integrowanie kaszubsko-pomorskiego środowiska naukowego oraz podejmowanie działań na rzecz jego rozwoju". Cele te Instytut osiąga poprzez organizację konferencji i seminariów naukowych, tworzenie i realizowanie różnych programów badawczych, prowadzenie działalności wydawniczej, tworzenie zbiorów bibliotecznych, organizację wystaw, upamiętnianie osób zasłużonych dla kultury Kaszub i Pomorza, organizację podróży studyjnych,nawiązywanie kontaktów międzynarodowych oraz pomoc w rozwijaniu młodej kadry naukowej.

Wstępny rejestr najpilniejszych prac badawczych, przyjętych jako priorytety na początku działalności Instytutu, obejmował następujące zadania: 

1) opracowanie historii Kaszubów oraz pełnej, naukowej monografii regionalizmu kaszubsko-pomorskiego na tle innych podobnych ruchów w Polsce i Europie; 

2) opracowanie i wydanie serii biografii naukowych głównych twórców regionalizmu kaszubsko-pomorskiego; 

3) opracowanie i wydanie bibliografii kaszubskiej;

4) opracowanie stanowiska Instytutu wobec projektów ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych (w ten sposób podjęcie dyskusji nad statusem Kaszubów jako grupy etnicznej); 

5) uczestniczenie w przygotowywaniu strategii rozwoju regionalnego w poszczególnych województwach; 

6) udział w dyskusji nad projektami reformy ustroju terytorialnego państwa;

7) kontynuację i rozszerzenie badań nad profilem socjologicznym Kaszubów, a zwłaszcza wpływu transformacji ustrojowej, w tym wydanie serii monografii społeczno-ekonomicznych poszczególnych gmin; 

8) przygotowanie historii literatury, piśmiennictwa i języka kaszubskiego; 

9) reedycję podstawowych dzieł literatury kaszubskiej w opracowaniu krytycznym; 

10) badania nad dziejami rodzin pomorskich; 

11) prowadzenie studiów porównawczych nad Kaszubami i innymi grupami etnicznymi w Europie (w tym również wydawanie materiałów dotyczących tych grup).

Znaczną część przyjętych zadań i celów badawczych udało się w minionym dziesięcioleciu zrealizować! Nadal jednak wielkie są zobowiązania i oczekiwania, zarówno w odniesieniu do prowadzenia badań, jak i upowszechniania oraz popularyzowania ich wyników.

bottom of page