top of page

Obecny Zarząd Instytutu Kaszubskiego

 

Prezes Instytutu Kaszubskiego
prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński - socjolog, historyk, antropolog, pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, sekretarz Komisji Kaszubskiej PAU, mieszka w Rzepnicy k. Bytowa.

Wiceprezes Instytutu Kaszubskiego
dr hab. prof. UG Danuta Stanulewicz-Skrzypiec  - językoznawca, kierownik Zakładu Glottodydaktyki i Przetwarzania Języka Naturalnego w Instytucie Anglistyki UG, badaczka nazw barw, redaktor czasopisma naukowego „Beyond Philology”.

Skarbnik Instytutu Kaszubskiego

dr Renata Pałczyńska-Gościniak - ekonomistka, specjalista w zakresie finansów.

Sekretarz Instytutu Kaszubskiego
dr Justyna Pomierska - filolog polski, paremiolog, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik studiów podyplomowych nauczanie języka kaszubskiego na UG, opiekun etnofilologii kaszubskiej.

Członkowie Zarządu Instytutu Kaszubskiego:

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski - historyk, członek-korespondent PAU, współtwórca Stacji PAU w Gdańsku, przewodniczący Komisji Kaszubskiej PAU, członek licznych towarzystw i rad naukowych oraz autor wielu publikacji naukowych, Prezes honorowy Instytutu Kaszubskiego.

dr hab. prof. UG Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk - germanistka, literaturoznawca, pracownik Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, badaczka literatury polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego oraz pamięci o dziejach Żydów na Pomorzu i Kaszubach.

prof. dr hab. Daniel Kalinowski - filolog polski, historyk literatury, pracownik Akademii Pomorskiej w Słupsku, redaktor naukowy licznych dzieł zbiorowych dotyczących m.in. życia i twórczości pisarzy pomorskich i kaszubskichCzłonkowie Komisji Rewizyjnej:

dr hab. prof. UG Anna Kwaśniewska - etnolog, antropolog, pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, badaczka niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza, tradycji rybackich, autorka m.in. monografii garncarstwa kaszubskiego oraz historii badań etnologicznych na Kaszubach i Pomorzu w XIX i XX wieku.

prof. dr hab. Mieczysław Nurek - historyk, kierownik Zakładu Historii Najnowszej Powszechnej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, badacz losów żołnierzy polskich na Zachodzie po II wojnie światowej.

dr hab. inż., prof. PG Mieczysław Ronkowski - pracuje w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Jego obecne zainteresowania skupiają się na projektowaniu, modelowaniu (przy zastosowaniu metod polowych i obwodowych) i badaniach maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi (zwłaszcza maszyn do napędów pojazdów i systemów przetwarzania energii wiatru) oraz silniki piezoelektryczne

W związku z zakończeniem - po 19 latach (sześciu kadencjach) - pełnienia funkcji Prezesa Instytutu Kaszubskiego przez prof. dr. hab. Józefa Borzyszkowskiego uchwalono jednomyślnie, aby nadać Profesorowi tytuł Honorowego Prezesa Instytutu Kaszubskiego.


 

bottom of page