top of page
Literski-oklejka.jpg

Stanisław Literski, Rola małżeństw mieszanych w procesie integracji społecznej (na przykładzie badań z terenu powiatu bytowskiego)

Zawartość tomu stanowi rozprawa doktorska, którą Stanisław Literski napisał pod kierunkiem doc. Bolesława Maroszka i obronił na Uniwersytecie Gdańskim w 1973 r. Jej tytuł brzmiał: "Rola małżeństw mieszanych w procesie integracji społecznej (na przykładzie badań z terenu powiatu bytowskiego)". Liczyła ona 275 stron, na które składają się: wstęp, pięć rozdziałów (Zarys problematyki pracy i metody badań; Przemiany demograficzne i społeczne w powiecie bytowskim w latach 1945-1965; Struktura zawartych małżeństw mieszanych w powiecie bytowskim w latach 1945-1965; Małżeństwa mieszane wskaźnikiem integracji społecznej oraz Małżeństwa mieszane czynnikiem integracji społecznej), zakończenie i wnioski, bibliografia i obszerny aneks źródłowy (relacje, ankieta, tabele statystyczne).

Na początku tomu znajduje się wprowadzenie autorstwa prof. prof. Józefa Borzyszkowskiego i Cezarego Obracht-Prondzyńskiego, w którym przedstawiono biografię autora i jego drogę naukową, ale też uwzględniono kontekst społeczny i naukowy, w jakim badania zostały wykonane (metodologia, podstawy teoretyczne, znaczenie paradygmaty integracyjnego w badaniach na ziemiach zachodnich i północnych).

Wydawcami książek są Instytut Kaszubski oraz Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, a książka jest tomem pierwszym w serii pt. Studia i materiały z dziejów Bytowa oraz ziemi bytowskiej.

Gdańsk-Bytów 2023

ISBN: 978-83-65826-99-2

ISBN: 978-83-65472-37-3

Cena

Dla księgarzy

55 zł

44 zł

Literska-oklejka.jpg

Karolina Literska, Procesy integracji i dezintegracji w powiecie bytowskim w świetle badań z lat 60. i 70. XX wieku

Na tom składają się dwa teksty. Pierwszym jest praca magisterska pt. "Rola młodzieży w procesie integracji społecznej w powiecie bytowskim", która została napisana pod kierunkiem doc. Bolesława Maroszka i obroniona w 1973 r. na Uniwersytecie Gdańskim. Składa się ona z czterech rozdziałów: Charakterystyka środowiska powiatu bytowskiego; Małżeństwa mieszane w powiecie bytowskim w powojennym dwudziestoleciu; Rodzicie i dzieci – konfrontacja poglądów oraz Młodzież czynnikiem przemian społecznych.

Drugim, obszerniejszym i ważniejszym tekstem w tym tomie, jest rozprawa doktorska Karoliny Literskiej pt. "Współczesne migracje Kaszubów bytowskich do Republiki Federalnej Niemiec". Została napisana pod kierunkiem wybitnego poznańskiego socjologa prof. Andrzeja Kwileckiego i obroniona w 1976 r. na UAM. Składa się z czterech rozdziałów: Dawna i współczesna kaszubszczyzna bytowska; Przyczyny i motywy współczesnych migracji w świetle badań terenowych; Kaszubi w Republice Federalnej Niemiec oraz Społeczne skutki migracji na ziemi bytowskiej.

Na początku tomu znajduje się wprowadzenie autorstwa prof. prof. Józefa Borzyszkowskiego i Cezarego Obracht-Prondzyńskiego, w którym z jednej strony przedstawiono kontekst powstania obydwu opracowań na tle zmian zachodzących na ziemi bytowskiej oraz przywołano uwarunkowania metodologiczne i teoretyczne ówczesnych badań na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Z drugiej zaś zaprezentowano biografię autorki i jej dokonania naukowe oraz pisarskie.

Wydawcami książek są Instytut Kaszubski oraz Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, a książka jest drugim tomem w serii pt. Studia i materiały z dziejów Bytowa oraz ziemi bytowskiej.

Gdańsk-Bytów 2023

ISBN: 978-83-65826-98-5

ISBN: 978-83-65472-36-6

Cena

Dla księgarzy

55 zł

44 zł

bottom of page