top of page

NOWE WYDAWNICTWA

Stanisław Literski, Rola małżeństw mieszanych w procesie integracji społecznej (na przykładzie badań z terenu powiatu bytowskiego)


Zawartość tomu stanowi rozprawa doktorska, którą Stanisław Literski napisał pod kierunkiem doc. Bolesława Maroszka i obronił na Uniwersytecie Gdańskim w 1973 r. Jej tytuł brzmiał: "Rola małżeństw mieszanych w procesie integracji społecznej (na przykładzie badań z terenu powiatu bytowskiego)". Liczyła ona 275 stron, na które składają się: wstęp, pięć rozdziałów (Zarys problematyki pracy i metody badań; Przemiany demograficzne i społeczne w powiecie bytowskim w latach 1945-1965; Struktura zawartych małżeństw mieszanych w powiecie bytowskim w latach 1945-1965; Małżeństwa mieszane wskaźnikiem integracji społecznej oraz Małżeństwa mieszane czynnikiem integracji społecznej), zakończenie i wnioski, bibliografia i obszerny aneks źródłowy (relacje, ankieta, tabele statystyczne). Na początku tomu znajduje się wprowadzenie autorstwa prof. prof. Józefa Borzyszkowskiego i Cezarego Obracht-Prondzyńskiego, w którym przedstawiono biografię autora i jego drogę naukową, ale też uwzględniono kontekst społeczny i naukowy, w jakim badania zostały wykonane (metodologia, podstawy teoretyczne, znaczenie paradygmaty integracyjnego w badaniach na ziemiach zachodnich i północnych).
Karolina Literska, Procesy integracji i dezintegracji w powiecie bytowskim w świetle badań z lat 60. i 70. XX wieku


Na tom składają się dwa teksty. Pierwszym jest praca magisterska pt. "Rola młodzieży w procesie integracji społecznej w powiecie bytowskim", która została napisana pod kierunkiem doc. Bolesława Maroszka i obroniona w 1973 r. na Uniwersytecie Gdańskim. Składa się ona z czterech rozdziałów: Charakterystyka środowiska powiatu bytowskiego; Małżeństwa mieszane w powiecie bytowskim w powojennym dwudziestoleciu; Rodzicie i dzieci – konfrontacja poglądów oraz Młodzież czynnikiem przemian społecznych. Drugim, obszerniejszym i ważniejszym tekstem w tym tomie, jest rozprawa doktorska Karoliny Literskiej pt. "Współczesne migracje Kaszubów bytowskich do Republiki Federalnej Niemiec". Została napisana pod kierunkiem wybitnego poznańskiego socjologa prof. Andrzeja Kwileckiego i obroniona w 1976 r. na UAM. Składa się z czterech rozdziałów: Dawna i współczesna kaszubszczyzna bytowska; Przyczyny i motywy współczesnych migracji w świetle badań terenowych; Kaszubi w Republice Federalnej Niemiec oraz Społeczne skutki migracji na ziemi bytowskiej. Na początku tomu znajduje się wprowadzenie autorstwa prof. prof. Józefa Borzyszkowskiego i Cezarego Obracht-Prondzyńskiego, w którym z jednej strony przedstawiono kontekst powstania obydwu opracowań na tle zmian zachodzących na ziemi bytowskiej oraz przywołano uwarunkowania metodologiczne i teoretyczne ówczesnych badań na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Z drugiej zaś zaprezentowano biografię autorki i jej dokonania naukowe oraz pisarskie.

Wydawcami książek są Instytut Kaszubski oraz Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie.

Obie książki wydane są w serii pt. Studia i materiały z dziejów Bytowa oraz ziemi bytowskiej https://www.instytutkaszubski.pl/kopia-biografie-1


Najnowsze wydarzenia

bottom of page