top of page

Publikacja "Kultura - tradycja - rozwój. Perspektywy, konteksty, działania"
„Kultura – tradycja – rozwój. Perspektywy, konteksty, działania” pod redakcją Karoliny Ciechorskiej-Kuleszy jest jedną z dwóch książek wydanych w ramach projektu "Tradycja dla rozwoju. W poszukiwaniu potencjałów pomorskich kultur regionalnych" (w ramach grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w komponencie „Kultura ludowa i tradycyjna”, który uzyskało Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku). Monografia zbiorowa prezentuje głosy teoretyków, badaczy i praktyków zajmujących się (na różne sposoby) obszarem kultury i jej związków z rozwojem lokalnym. Pierwsza część jest teoretycznym wprowadzeniem do zagadnienia kultury, dziedzictwa, tradycji i rozwoju. W części drugiej oddano głos praktykom: animatorom i animatorkom działającym w konkretnych miejscach (choć różnie rozumianych). Książkę kończy rozdział odnoszący się do sześciu studiów przypadku realizowanych w ramach projektu „Tradycja dla rozwoju…”. Zespół Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG opisuje badane gminy na Pomorzu, prezentując wnioski z badań terenowych. Dopełnieniem prezentacji są głosy insiderów – lokalnych liderów z sześciu badanych gmin. Refleksje praktyków wydają się cennym uzupełnieniem, a także bogatą egzemplifikacją rozważań teoretyków i badaczy.Publikacja do pobrania:


Tradycja dla rozwoju, książka pokonferen
.
Pobierz • 11.54MB


Więcej informacji na temat projektu "Tradycja dla rozwoju. W poszukiwaniu potencjałów pomorskich kultur regionalnych": https://www.instytutkaszubski.pl/tradycja-dla-rozwoju

Comments


Najnowsze wydarzenia

bottom of page